تعطیلی ها

این ترم بجز تعطیلی های رسمی،

هیچ تعطیلی دیگری نخواهیم داشت.

در تعطیلی های مربوط به گرما و آلودگی هوا، آموزشگاه باز خواهد بود و کلاسها برگزار خواهد شد.

ورود به پنل