تعطیلی آموزشگاه در روز ۱۱و ۱۲ مرداد

طبق استعلام استانداری پیام قبلی ملغی

و آموزشگاه چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۱۱ و ۱۲ مرداد تعطیل می‌باشد.

ورود به پنل