فرشته حسینی

Fereshteh Hoseini


تحصیلات

کاردانی مدیریت آموزشی

سوابق شغلی

شروع همکاری با آموزشگاه از خرداد ماه سال ۱۳۹۲

مسئول امور دفتری و مالی آموزشگاه

ورود به پنل